Ο ΑΜΚΑ φεύγει: Ο ΕΑΕ έρχεται

Ο ΑΜΚΑ φεύγει: Ο ΕΑΕ έρχεται

Σε ξεχωριστή παράγραφο του άρθρου 7 στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατοχυρώνεται ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης. Τι στόχο θα εξυπηρετεί

Με σχετική διάταξη καθιερώνεται ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης και βάση για τη θεσμοθέτησή του, είναι οι αντίστοιχοι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης θα είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και θα διατηρείται από την έναρξη της σχολικής ζωής μέχρι και μετά την περάτωση των σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης θα αποδίδεται από το νηπιαγωγείο και θα αντικαταστήσει το σύνολο των Αριθμών Μητρώου μαθητή και φοιτητή.

Το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης να αποτελέσει αφενός ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της σχολικής διαρροής, αλλά και αφετέρου, όταν διασυνδεθεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ με το σύστημα Εργάνης) να μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς και τη μαθητική και την ακαδημαϊκή διαδρομή τους.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται συγκεκριμένα ότι:

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντικαθιστά το σύνολο των αριθμών μητρώου μαθητή και φοιτητή που αποδίδονται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και επέχει θέση αριθμού μητρώου, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία, τα σχετικά με την εκπαίδευση του κάθε προσώπου, που καταχωρίζονται στην οικεία εξατομικευμένη εγγραφή, η διαδικασία καταχώρισής τους, η διαδικασία απόδοσης του Ενιαίου Αριθμού Εκπαίδευσης, ο τρόπος απόδοσής του σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το πρόσωπο δεν είναι κάτοχος Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία.».

Πηγή: news247.gr

ΚΛΕΙΣΙΜΟ