Προσοχή: Απαγόρευση κυκλοφορίας αντισηπτικού από τον ΕΟΦ

Προσοχή: Απαγόρευση κυκλοφορίας αντισηπτικού από τον ΕΟΦ

Η εταιρεία καλείται να το αποσύρει από την αγορά

Στην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ANTYCLEAN, προχώρησε ο ΕΟΦ, δεδομένου ότι το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο από τον Οργανισμό, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία Αντωνιάδης Στυλιανός οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ANTY CLEAN»

Παραγωγός και διανομέας: Αντωνιάδης Στυλιανός

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
  2. Τα άρθρα 17 και 55 (1) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 περί βιοκτόνων
  3. Το άρθρο 4 της υπ΄ αρ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367 Β’/16-05-2016) ΄΄Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων΄΄

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ANTY CLEAN, δεδομένου ότι το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Η εταιρεία Αντωνιάδης Στυλιανός οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Λίγο αργότερα, με νεότερη ανακοίνωση ο ΕΟΦ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε άλλο ένα αντισηπτικό και συγκεκριμένα το «Total Care αντισηπτικό τζελ χεριών».

ΚΛΕΙΣΙΜΟ