Προσωπικός γιατρός: Ακριβότερα 10% από Οκτώβριο φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια για όσους δεν εγγραφούν

Προσωπικός γιατρός: Ακριβότερα 10% από Οκτώβριο φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια για όσους δεν εγγραφούν
Stethoscope

Από 1-10-2022, όσοι δεν εγγραφούν θα πληρώνουν έξτρα στα φάρμακα και στις εξετάσεις.

Υποχρεωτικός καθίσταται όπως προκύπτει από το ΦΕΚ ο προσωπικός γιατρός. Και αυτό γιατί όσοι επιλέξουν να μην εγγραφούν, θα υποστούν τσουχτερές συνέπειες, με αύξηση δηλαδή κατά 10% στη συμμετοχή τους στα φάρμακα και τις εξετάσεις, καθώς και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις…

Προσωπικός γιατρός: Κίνητρα και αντικίνητρα για τους ασφαλισμένους

Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση, καταρχάς καθορίζεται σύστημα κινήτρων, συνιστάμενο στην χορήγηση προτεραιότητας από 01-01-2023 στους εγγεγραμμένους σε Προσωπικό Ιατρό πολίτες, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα σύστημα συνεπειών (“αντικινήτρων”) για όσους πολίτες δεν εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό. Διαμορφώνεται ως εξής:

Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883)  απόφαση περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.2555/353/ 28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης “Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου” (Β’ 497), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/06-06-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1814).

Αυτό σημαίνει πως για τη συνήθη συμμετοχή 25% των πολιτών σε συνταγές για φάρμακα,  η μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό σημαίνει ότι … εκτοξεύεται στο 35% , ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμμετοχής αντίστοιχα αυξάνεται κατά 10% (το 0% γίνεται 10%, το 10% γίνεται 20%).

Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Από την 1 Ιανουαρίου του 2023, τα παραπάνω προσαυξάνονται κατά 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή από τη νέα χρονιά αυξάνεται κατά 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ